OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031 ze zmianami) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zmianami),
 
WOJEWODA MAŁOPOLSKI 
 
zawiadamia, że 2 stycznia 2017 r. zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego, znak: WI-IX.7820.1.30.2015, zmieniające postanowienie Wojewody Małopolskiego znak: WI-IX.7820.1.30.2015 z 16 marca 2016 r., zmienione postanowieniami znak: WI-IX.7820.1.30.2015: z 12 maja 2016 r. oraz z 24 sierpnia 2016 r. w zakresie terminu wykonania obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i ustalające nowy termin – do 31 marca 2017 r., w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa węzła drogowego w ciągu autostrady A4 Kraków – Tarnów od km 435+369,97 do km 436+069,27 na odcinku Węzeł Kraków Wieliczka – Węzeł Targowisko i rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 964 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz zmianą przebiegu potoku Podłężanka i Zakrzowianka na terenie miejscowości Podłęże i Zakrzowiec, gmina Niepołomice, powiat wielicki.
Na ww. postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w Oddziale Rozwoju Infrastruktury Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, pokój 04 (parter), w poniedziałek w godz. 900 – 1700, a od wtorku do piątku w godz. 730 – 1530, telefon: 12 39 21 946.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za doko-nane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.