Niektóre rodzaje odpadów zarówno osoby fizyczne jak i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą wykorzystać na własny użytek.

Rodzaje odpadów, które posiadacz może przekazać osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalne metody odzysku, wyszczególniono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. (Dz. U. 2016 poz. 93).

Zgodnie z rozporządzeniem wykorzystywanie odpadów na własne potrzeby nie wymaga zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i nie wymaga wyznaczenia miejsca magazynowania odpadów. Również transport odpadów przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami nie wymaga zezwolenia na transport odpadów.

Należy jednak pamiętać, że metody odzysku odpadów nie są obojętne i należy brać pod uwagę właściwości odpadów, ich ilość oraz możliwości bezpiecznego ich wykorzystania, bez zagrożeń dla środowiska. Często osoby fizyczne przyjmują odpady do utwardzania powierzchni terenu lub do budowy fundamentu pod obiekty gabarytowe (dom mieszkalny, budynki gospodarcze itd.). Wytwórca odpadów, który przekazuje odpady na potrzeby własne osobie fizycznej czy jednostce organizacyjnej niebędącej przedsiębiorcą, winien posiadać rozeznanie na jaką powierzchnię i na jaki cel przekazuje odpad.

W przypadku przeniesienia posiadania odpadów na rzecz innego posiadacza, który nie dysponuje stosownymi zezwoleniami lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, nie można mówić o automatycznym przeniesieniu odpowiedzialności.

 

 

 

Author: Marek Bartoszek