Ogłoszenie o wynikach konkursu na opracowanie ekologicznego projektu graficznego logo Gminy Niepołomice w ramach projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Batorskiej na terenie Gminy Niepołomice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami – zit, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Spośród 4 projektów nadesłanych do Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, Komisja Konkursowa w składzie:
przewodniczący – Roman Ptak – Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
członek Komisji – Stanisław Nowacki – kierownik Referatu Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej UMiG Niepołomice
członek Komisji – Małgorzata Gajda – dyrektor Centrum Kultury w Niepołomicach
członek Komisji – Maria Jaglarz – dyrektor Muzeum Niepołomickiego
członek Komisji – Natalia Nowacka – grafik, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
członek Komisji – Szymon Urban – kierownik Referatu Promocji i Kultury UMiG Niepołomice
członek Komisji – Krzysztof Migdał – informatyk UMiG Niepołomice

wybrała w głosowaniu jawnym jako laureata, pracę nadesłaną przez:
Daniela Jędrzejczyka

Wszystkim autorom nadesłanych projektów dziękujemy za udział w konkursie.