Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1817 z późn. zm. ) uznaję za celowe realizację  zadania publicznego przedstawionego w niżej określonej ofercie.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w formie jego powierzenia, pn. „Budżet Obywatelski 2018 – wprowadzenie głosów z kart papierowych do systemu komputerowego” została złożona 27 lipca 2017 r. przez Fundację Lepsze Niepołomice.

Formularz oferty zostanie zamieszczony na okres 7 dni w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.niepolomice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach.

Uwagi do oferty można składać pisemnie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach przy Placu Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice, w terminie 7 dni od jej zamieszczenia.

Po rozpatrzeniu uwag do oferty, niezwłocznie zostanie zawarta umowa realizacji zadania publicznego.

 

Niepołomice, 3.08.2017 r.

Z treścią oferty proszę się zapoznać klikając w ten odnośnik

Author: Joanna Musial