Niepołomice, dnia 20.08.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

 • części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla centralnej części miasta Niepołomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 • części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części osiedla Piaski w mieście Niepołomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.), a także w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Niepołomicach Nr XXXIII/479/17 oraz Nr XXXIII/480/17 z dnia 19 lipca 2017 roku,

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu:

 • części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla centralnej części miasta Niepołomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 • części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części osiedla Piaski w mieście Niepołomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zakres części projektów planów ponownie wykładanych do publicznego wglądu dotyczy wyłącznie zmian wprowadzonych w związku z rozpatrzeniem uwag oraz autopoprawką Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice i obejmuje zmiany, które w załącznikach tekstowych oraz rysunkowych wyróżniono kolorem czerwonym.

Projekty ww. dokumentów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko ponownie udostępnione zostaną do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, w Referacie Strategii i Rozwoju, ul. Zamkowa 5, 32-005 Niepołomice w dniach od 27 sierpnia do 27 września 2019 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach:

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla centralnej części miasta Niepołomice,
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części osiedla Piaski w mieście Niepołomice,

zostanie przeprowadzona w dniu 10 września 2019 r. o godzinie 16:00 w Laboratorium Aktywności Społecznej Niepołomice, ul. Bocheńska 26.

Ponadto projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko ponownie udostępnione zostaną na stronie internetowej www.niepolomice.eu

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projektach planu miejscowego, może wnieść uwagi do ponownie wyłożonych do publicznego wglądu części projektów. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2019 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekty:

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla centralnej części miasta Niepołomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części osiedla Piaski w mieście Niepołomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego ponownego wyłożenia do publicznego wglądu wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 40 ustawy – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2019 r., w formie pisemnej do Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, w Referacie Strategii i Rozwoju, ul. Zamkowa 5, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: magistrat@niepolomice.com, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice.

Uwagi są rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice oraz na stronie internetowej www.niepolomice.eu

 Informuję, że:

1.Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.

2.Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice z siedzibą Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 1. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
 3. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
 5. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 6. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 7. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 8. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@niepolomice.eu

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

(-)