BURMISTRZ
MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE

Niepołomice, dn. 15.02.2018 r.

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
• projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Chobot, z wyłączeniem obszaru: „Chobot–Polana”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jedn Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Niepołomicach Nr XXII/324/16 z dnia 7 września 2016r.
Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice zawiadamia
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu :
• projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Chobot, z wyłączeniem obszaru: „Chobot – Polana”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, Pl. Zwycięstwa 13 pok. nr 3 w dniach od 22 lutego 2018 r. do 22 marca 2018 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie przeprowadzona w dniu 7 marca 2018 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, Pl. Zwycięstwa 13 pok. nr 7.
Ponadto projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej www.niepolomice.eu
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu może wnieść uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2018 r.
Uwagi można również składać drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt:
• zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Chobot, z wyłączeniem obszaru: „Chobot – Polana”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
– stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2018 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach
Pl. Zwycięstwa 13 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: magistrat@niepolomice.com
bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice.
Uwagi są rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice na stronie internetowej www.niepolomice.eu

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
(-)


pliki do wglądu:
– prognoza oddziaływania na środowisko

tekst ustaleń zmiany planu