Niepołomice, dn. 09.05.2017r.
BURMISTRZ 
MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE
OGŁOSZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „Wola Batorska I”  – dla cmentarza w Woli Batorskiej wraz z otoczeniem, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „Wola Batorska I”  – dla cmentarza w Woli Batorskiej wraz z otoczeniem, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko opracowywanego na podstawie Uchwały nr XII/123/15  Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2015 roku.
Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione zostaną do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, Pl. Zwycięstwa 13 pok. nr 3 w dniach od 16 maja do 13 czerwca 2017r. od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie przeprowadzona w dniu 16 maja 2017r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, Pl. Zwycięstwa 13 pok. nr 3.
Ponadto projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej www.niepolomice.eu.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie  planu może wnieść uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2017r. Uwagi można również składać drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „Wola Batorska I”  – dla cmentarza w Woli Batorskiej wraz z otoczeniem, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
– stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2017 r.  w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach  Pl. Zwycięstwa 13 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: magistrat@niepolomice.com bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice. Uwagi są rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice na stronie internetowej www.niepolomice.eu
Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice 
                    (-)