OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla:

• centralnej części miasta Niepołomice,
• części osiedla Piaski w mieście Niepołomice,
• części miejscowości Zakrzów w Gminie Niepołomice.
• miejscowości Suchoraba w Gminie Niepołomice.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1) i art.54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017, poz.1405 z późn. zm.)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Niepołomicach:

• Uchwały nr XXXIII/479/17 z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla centralnej części miasta Niepołomice,

• Uchwały nr XXXIII/480/17 z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dl części osiedla Piaski w mieście Niepołomice,

• Uchwały nr XXXIII/481/17 z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części miejscowości Zakrzów w Gminie Niepołomice,

• Uchwały nr XXXIII/482/17 z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Suchoraba w Gminie Niepołomice.

Granicę obszarów objętych planami miejscowymi przedstawiono na załącznikach graficznych, zamieszczonych wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej – BIP Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach w zakładce: planowanie przestrzenne.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać pisemnie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, 32-005 Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13 lub drogą pocztową, w terminie do dnia 5 grudnia 2017 r. na powyższy adres. Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice.

Na podstawie art. 34, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. Nr 2017 poz. 1405 z późn. zm) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowych opracowań. Uwagi i wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:
• pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, 32-005 Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13,
• ustnie do protokołu,
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: magistrat@niepolomice.com,

z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga i wniosek dotyczy, w terminie do dnia 5 grudnia 2017 r. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice. Dla ww. projektów planów miejscowych nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice