Stowarzyszenie LGD Powiatu Wielickiego podsumowuje pierwsze półrocze 2018 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego w kolejnym roku realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanej przez społeczność, która obejmuje lata 2014-2020
przeprowadziło dwa nabory na kwotę 850 000 złotych dla osób chcących podjąć działalność gospodarczą.

LGD przeprowadziło również dwa nabory grantowe – pierwszy na zadania z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego z pulą środków 210 000 zł i drugi na sumę 180 000 zł na zadania,
w ramach których promuje się wzmocnienie kapitału społecznego. W drugiej połowie bieżącego roku LGD planuje kolejne nabory wniosków.

Aktualny i obowiązujący harmonogram naborów można znaleźć na stronie internetowej www.lgdpowiatwielicki.eu. Tam również publikowane są ogłoszenia o danym naborze z pełnym kompletem wymaganych dokumentów.

Należy jednak pamiętać, że harmonogram ten jest okresowo poddawany aktualizacji polegającej na zmianie terminów danych naborów wniosków z dokładnością do półrocza.
O swoich planach LGD informuje mieszkańców na bieżąco poprzez profil www.fb.com/lgdpowiatwielicki. Zachęcamy wszystkich do polubienia i obserwowania.

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.