Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
ogłasza
wykaz pomieszczenia stanowiącego własność Gminy Niepołomice
przeznaczonego do najmu

Niniejszym wykazem objęto:

Pomieszczenie użytkowe o powierzchni 47,85 m² zlokalizowane w poziomie piwnicy budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego, posadowionym na nieruchomości gruntowej położonej w Niepołomicach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2497/25 o pow. 1,5486 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00012847/1 prowadzona przez Sąd Rejonowym w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach, z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z integracji sensorycznej, terapeutycznych zajęć grupowych dla dzieci z zaburzeniami zachowania oraz warsztatów dla ich rodziców.

Nieruchomość na której posadowiony jest budynek nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
Cena najmu pomieszczenia wynosi – 300,00 zł netto w stosunku miesięcznym, powiększona o należny podatek VAT.
Wysokość czynszu będzie podlegała waloryzacji dodatniej jeden raz w roku, o wskaźnik dodatni wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy, ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.

Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.
Pomieszczenie zostanie wynajęte w drodze bezprzetargowej.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 od 29 sierpnia do 19 września 2017 r., oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.niepolomice.eu