Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice informuje o prowadzonych pracach terenowych przez firmę KOMAG CONSULTING Sylwia Kowalcze-Magiera na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie) związanych z realizacją projektu pn: „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód” (SZOW).

Projekt realizowany będzie częściowo w obrębie Gminy Niepołomice na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH 120080. Celem projektu jest utrzymanie lub poprawa stanu ochrony siedlisk gatunków motyli: 1060 czerwończyk nieparek Lycaena dispar, 6177 modraszek telejus Phengaris teleius, 6179 modraszek nausitous Phengaris nausithous na przedmiotowym obszarze Natura 2000, zgodnie z zapisami Planu Zadań Ochronnych (PZO) ustanowionego dla wskazanego terenu.

Realizacja projektu potrwa do 31.12.2020 r.

Obecnie na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH 120080, w granicach Gminy Niepołomice wykonywane są ekspertyzy:
• ograniczenia negatywnego wpływu bobrów
• monitoringu entomologicznego i fitosocjologicznego siedlisk

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020.