Niepołomice, dnia  24.07.2019 r.

    RGN.6840.2.2.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

o g ł a s z a

I  PRZETARG USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice

Przetargiem objęto niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach w rejonie ul. Akacjowej, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 350/5 o powierzchni 0,4472 ha, dla której urządzona jest  księga wieczysta KR2I/00023744/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach z wpisem własności na rzecz Gminy Niepołomice. Nieruchomość stanowi teren płaski, niezagospodarowany, o kształcie zbliżonym do prostokąta. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią ze wszystkich stron  częściowo zainwestowane (część w trakcie budowy) tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowo-usługowej. Nieruchomość nie jest uzbrojona w przyłącza sieci infrastruktury technicznej oraz nie posiada uregulowanego dostępu do drogi publicznej.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla dzielnicy Jazy w Niepołomicach zatwierdzonym uchwałą Nr XLII/599/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27.06.2014 r. nieruchomość na rysunku planu w przeważającej części  (ok. 0,4035 ha) oznaczona jest symbolem 4MN3, 6MN3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w pozostałej części symbolem 2KKW – tereny dróg wewnętrznych.

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi – 400.000,00 zł netto

Wadium wynosi –   40.000,00 zł

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT

Przetarg odbędzie się 3 września 2019 r. o godz. 9,00  w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 pokój nr  9.

Wadium  należy wpłacić przelewem  na konto Urzędu Miasta i Gminy w  Niepołomicach: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Oddział Niepołomice nr 91 86190006 0064 0600 0101 0016 w terminie do 28 sierpnia 2019 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę (dzień)  wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach. Przy wpłacaniu wadium  należy podać numer i położenie nieruchomości. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu. Pozostałym uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na podany numer konta.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

oryginał dowodu wpłaty wadium
w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości, pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania faktycznego uczestnika przetargu
w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru właściwy dla danego podmiotu, pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie  nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Osoba ustalona jako nabywca, która nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wyznaczonym do zawarcia umowy, traci prawo do nabycia nieruchomości, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszt umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi nabywca.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, Referat Gospodarki Nieruchomościami ul. Zamkowa 5, pokój nr 5, tel. (12) 250 94 07.

Ogłoszenie przetargowe zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5 oraz na stronach internetowych: www.niepolomice.eu , www.bip.malopolska.pl/umigniepolomice/Article/id,37072.html