Niepołomice, dnia 08.06.2017 r.
GN.6840.2.01.2017
Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
o g ł a s z a
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice

Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Niepołomicach przy ul. Wimmera oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 835/30 o pow. 0,1097 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00024326/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Działka przylega bezpośrednio do ul. Wimmera, posiada kształt prostokąta. Wzdłuż zachodniej granicy przebiega napowietrzna linia energetyczna, a w południowo-zachodnim rogu znajduje się słup. Teren częściowo uzbrojony w sieć infrastruktury technicznej. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej zatwierdzonym uchwałą Nr V/37/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 marca 2007 r. nieruchomość na rysunku planu oznaczona jest symbolem 8PU – tereny zabudowy produkcyjno usługowej.

Cena wywoławcza dz.nr 835/30 wynosi – 130.000,00 zł netto
Wadium wynosi – 13.000,00 zł
Przetarg odbędzie się 12 lipca 2017 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 p. nr 9.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki wynikającej z obowiązujących przepisów.

Wadium należy wpłacić w gotówce na konto Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Oddział w Niepołomicach nr 91 8619 0006 0064 0600 0101 0016 w terminie do 7 lipca 2017 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę (dzień) wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach. Przy wpłacaniu wadium należy podać numer i położenie nieruchomości. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na podany numer konta. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
– w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości, pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania faktycznego uczestnika przetargu,
– w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru właściwy dla danego podmiotu, pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od

dnia rozstrzygnięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Osoba ustalona jako nabywca, która nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wyznaczonym do zawarcia umowy, traci prawo do nabycia nieruchomości, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszt umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi nabywca.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13, Referat Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 2, tel. (12) 250 94 07.

Author: Marek Bartoszek