Niepołomice, dnia  14.08.2017 r.

GN.6840.2.02.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

o g ł a s z a

I  PRZETARG  USTNY   NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice

Nieruchomość gruntowa położona w Niepołomicach w rejonie ulicy Mokrej i Wimmera oznaczona ewidencyjnie jako działki nr nr 3795/1 o pow. 0,0199 ha i 3796/1 o pow. 0,0052 ha,  dla której urządzona jest  księga wieczysta KR2I/00021968/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Nieruchomość stanowi zwarty i ogrodzony kompleks terenu o kształcie zbliżonym do pięcioboku. Na działkach znajduje się ujęcie wody podziemnej – studnia głębinowa wykonana z rur pcv.

Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice  na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej zatwierdzonym uchwałą Nr V/37/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 marca 2007  r.  nieruchomość na rysunku planu oznaczona jest symbolem 1W – tereny infrastruktury technicznej – urządzenia do zaopatrzenia w wodę.

Cena wywoławcza dz.nr nr 3795/1, 3796/1 wynosi – 20.000,00 zł netto

Wadium wynosi  –  4.000,00 zł

Przetarg odbędzie się 19 września 2017 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 p. nr 9.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Do ceny  sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki wynikającej z obowiązujących przepisów.

Wadium należy wpłacić w gotówce na konto Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach:  Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Oddział w Niepołomicach nr 91 8619 0006 0064 0600 0101 0016 w terminie do 14 września 2017 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę (dzień) wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach. Przy wpłacaniu wadium należy podać numer i położenie nieruchomości. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu. Pozostałym uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na podany numer konta. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości, pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania faktycznego uczestnika przetargu,
w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru właściwy dla danego podmiotu, pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie  nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Osoba ustalona jako nabywca, która nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wyznaczonym do zawarcia umowy, traci prawo do nabycia nieruchomości, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszt umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi nabywca.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13, Referat Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 2, tel. (12) 250 94 07.