Niepołomice, dnia 7 stycznia 2019 r.

  RGN.6840.2.1.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
o g ł a s z a
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice

Przetargiem objęto niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Woli Zabierzowskiej gmina Niepołomice oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 663/5 o powierzchni 0,0500 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00004628/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach z wpisem własności na rzecz Gminy Niepołomice. Działka położona jest w centrum wsi Wola Zabierzowska. Obejmuje teren płaski o kształcie zbliżonym do prostokąta, posiada z dwóch stron bezpośredni dostąp do asfaltowej drogi publicznej, a od strony północno-zachodnie do szutrowej drogi wewnętrznej. Od strony południowo-wschodniej działka otoczona jest rowem melioracyjnym. W południowym narożniku działki posadowiony jest słup elektroenergetyczny z oświetleniem ulicznym. Wyznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego linia zabudowy ogranicza obszar lokalizacji inwestycji – powierzchnię zabudowy do ok. 0,0100 ha.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „Wola Zabierzowska I” zatwierdzonym uchwałą Nr LXIX/726/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010 r. nieruchomość na rysunku planu w przeważającej części oznaczona jest symbolem MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w fragmentach od strony południowej, wschodniej i zachodnie oznaczona jest symbolami: KD/D, KD/Z – tereny dróg publicznych, KDW – tereny dróg wewnętrznych.

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi: – 13.000,00 zł netto

Wadium wynosi: –  2.600,00 zł

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT

Przetarg odbędzie się 14 lutego 2019 r. o godz. 9,00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 pokój nr 9.

Wadium należy wpłacić w gotówce na konto Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Oddział Niepołomice nr 91 86190006 0064 0600 0101 0016 w terminie do 8 lutego 2019 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę (dzień) wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach. Przy wpłacaniu wadium należy podać numer i położenie nieruchomości. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na podany numer konta.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

oryginał dowodu wpłaty wadium
w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości, pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania faktycznego uczestnika przetargu
w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru właściwy dla danego podmiotu, pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Osoba ustalona jako nabywca, która nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wyznaczonym do zawarcia umowy, traci prawo do nabycia nieruchomości, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszt umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi nabywca.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, Referat Gospodarki Nieruchomościami ul. Zamkowa 5, pokój nr 5, tel. (12) 250 94 07 oraz na stronie internetowej www.niepolomice.eu.