Niepołomice, dnia 8.03.2018 r.
RGN.6840.2.1.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
o g ł a s z a
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice

Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Woli Batorskiej gmina Niepołomice, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 432/5 o powierzchni 0,1169 ha dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00023685/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach. Nieruchomość stanowi teren płaski i posiada kształt zbliżony do prostokąta. Teren uzbrojony w podstawowe sieci infrastruktury technicznej – na działce znajdują się przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne. Przy wschodniej granicy działki znajduje się słup elektroenergetyczny. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „Wola Batorska I” zatwierdzonym uchwałą Nr LXIX/724/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010 r. nieruchomość na rysunku planu oznaczona jest symbolem P/U1 – tereny zabudowy produkcyjnej i zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 58.000,00 zł netto
Wadium wynosi – 11.600,00 zł

Przetarg odbędzie się 13 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 p. nr 9.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki wynikającej z obowiązujących przepisów.

Wadium należy wpłacić w gotówce na konto Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Oddział w Niepołomicach nr 91 8619 0006 0064 0600 0101 0016 w terminie do 9 kwietnia 2018 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę (dzień) wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach. Przy wpłacaniu wadium należy podać numer i położenie nieruchomości. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na podany numer konta. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
– w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości, pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania faktycznego uczestnika przetargu,
– w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru właściwy dla danego podmiotu, pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Osoba ustalona jako nabywca, która nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wyznaczonym do zawarcia umowy, traci prawo do nabycia nieruchomości, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13, Referat Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 2, tel. (12) 250 94 07.

Author: Marek Bartoszek