Jednym z punktów IX sesji niepołomickiej rady miejskiej, 27 czerwca 2019 roku, była debata nad „Raportem o stanie Miasta i Gminy Niepołomice za rok 2018”.

Obowiązek przygotowania raportów o stanie gminy wynika z nowych rozwiązań ustawowych. Na mocy nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, burmistrz przedstawia radzie miejskiej dokument stanowiący podsumowanie działalności władzy wykonawczej w roku poprzednim.

Dokument jest omawiany podczas sesji absolutoryjnej, a debatę kończy głosowanie nad wotum zaufania dla burmistrza. Podczas dyskusji radni zaproponowali rozszerzenie go w przyszłych latach o szereg kolejnych informacji – związanych z edukacją, gospodarką wodną czy biznesem. Jednak tegoroczny dokument został przyjęty przez Radę stosunkiem 16 głosów ‘za’, 2 wstrzymujących się i 1 ‘przeciw’. Dwójka radnych była nieobecna podczas głosowania. Dokument można pobrać klikając w ten odnośnik.

Kolejnym punktem jest omówienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok. To z kolei zakończyło się głosowaniem nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium. Jubileuszowe, dziesiąte absolutorium burmistrzowi Romanowi Ptakowi udzielono stosunkiem 16 ‘za’ i 3 wstrzymujących się, przy nieobecności dwóch radnych.