Sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach odbędzie się w  czwartek 25 stycznia 2018 roku o godzinie 16.00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XL sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2018 rok.
 6. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Niepołomicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych gimnazjów (oraz dla niepublicznych szkół innego typu, w których prowadzone są klasy gimnazjalne) realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki- w wysokości wyższej od wysokości równej kwocie przewidzianej na każdego ucznia takiej szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/359/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Niepołomice na okres powyżej lat trzech oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działek nr 225/8 i 225/10 położonych w Ochmanowie)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działek nr 224/7 i 224/8 położonych w Ochmanowie)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 226/10 położonej w Niepołomicach)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 93/11 położonej w Niepołomicach)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (pgr.1.kat. 3118/14 położona w Niepołomicach)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Niepołomicach.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady miejskiej w Niepołomicach.
 20. Ogłoszenie podjętych uchwał.
 21. Sprawy różne, wolne wnioski.
 22. Zamknięcie XL sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń