W środę 28 marca w Zamku Królewskim w Niepołomicach odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) z w o ł u j ę XLII sesję Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Sesja odbędzie się w dniu 28 marca 2018 r. (środa), o godzinie 15:00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XLII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2018.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2018-2044.
6. Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/371/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Niepołomice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Niepołomice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Niepołomice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. – nieruchomości gruntowych położonych w Podłężu stanowiących własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie.
11. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 11/5 o pow. 0,0046 ha położonej w Staniątkach)
12. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. (dotyczy działek nr 3986/172 i 3986/170)
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice ograniczonym prawem rzeczowym służebności drogowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust.4 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice.
17. Ogłoszenie podjętych uchwał.
18. Sprawy różne, wolne wnioski.
19. Zamknięcie XLII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.