Niepołomice, 14 czerwca 2018 r.

 

Zawiadomienie

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)  z w o ł u j ę XLV sesję Rady Miejskiej w Niepołomicach.

 

Sesja odbędzie się w dniu  21 czerwca 2018 r. (czwartek), o godzinie 16:00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLV sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
 4. Informacja nt. działalności Spółki Wodociągi Niepołomice.
 5. Informacja nt. działań podejmowanych przez gminę w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach publicznych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie (udzielenia/nieudzielenia) absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice z wykonania budżetu Gminy Niepołomice za rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie (zatwierdzenia/niezatwierdzenia) sprawozdania finansowego oraz (zatwierdzenia/niezatwierdzenia) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niepołomice za rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2018-2044.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/610/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego i uzupełnienia sieci prowadzonych przez gminę Niepołomice przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Chobot z wyłączeniem obszaru: „Chobot- Polana”+
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Niepołomice oraz nadania jej statutu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawiania kategorii drogi gminnej nr 560543K poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy („Anny”)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy („Wojciecha”)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy („Karola”)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy („Spokojna”)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym części zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania (w najem) w trybie bezprzetargowym pomieszczenia będącego częścią składową nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. (dotyczy pomieszczenia nr 3)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania (w najem) w trybie bezprzetargowym pomieszczenia będącego częścią składową nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. (dotyczy pomieszczenia nr 23)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 459/28 o pow. 0,0903 ha położonej w Niepołomicach)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 459/9 o pow. 0,0129 ha położonej w Niepołomicach)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 459/27 o pow. 0,0231 ha położonej w Niepołomicach)
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości lokalowej.
 27. Ogłoszenie podjętych uchwał.
 28. Sprawy różne, wolne wnioski.
 29. Zamknięcie XLV sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.