Niepołomice, 30 lipca 2018 r.

                                                                      

                                                    

Zawiadomienie

 

       Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst  jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) z w o ł u j ę XLVI  nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Sesja odbędzie się w dniu  2 sierpnia 2018 r.  (czwartek), o godzinie 16.00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2018-2044.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Niepołomice.
 6. Podjecie uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Niepołomice miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Niepołomice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/596/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Niepołomice na rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Miejskiej w Niepołomicach.
 10. Ogłoszenie podjętych uchwał.
 11. Sprawy różne, wolne wnioski.
 12. Zamknięcie XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.