Niepołomice, 28 sierpnia 2018 r.

 

Zawiadomienie

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  z w o ł u j ę XLVII sesję Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Sesja odbędzie się w dniu  4 września 2018 r. (wtorek), o godzinie 16.00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
 4. Sprawozdanie z prac burmistrza między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2018
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2018-2044.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji (Komenda Wojewódzka w Krakowie) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Niepołomicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Niepołomice do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez gminą Niepołomice realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Wielickiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/611/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działek nr 3740/15 i 3740/17 położonych w Niepołomicach).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działek nr 356/2 i 356/3 położonych w Staniątkach).
 14. Ogłoszenie podjętych uchwał.
 15. Sprawy różne, wolne wnioski.
 16. Zamknięcie XLVII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.