Niepołomice, 11 października 2018 r.

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  z w o ł u j ę XLIX sesję Rady Miejskiej w Niepołomicach.

 

Sesja odbędzie się w dniu  17 października 2018 r. (środa), o godzinie 14.00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLIX sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV i XLVI sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
 4. Sprawozdanie z prac burmistrza między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2018
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2018-2044.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej dla Centrum Kultury w Niepołomicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej. (Zakrzów -15 000 zł)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej. (Podłęże- 15 000 zł)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej. (Podłęże- 30 000 zł)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej. (Wola Batorska- 15 000 zł)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez gminę Niepołomice do realizacji projektu pod nazwą: „World Wars Toward Heritage for Youth- WORTHY” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez gminę Niepołomice do realizacji projektu pod nazwą: „Easy Towns 2” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Europa dla Obywateli.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Niepołomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/124/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 lipca 2007 r- Statut Gminy Niepołomice.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.*
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Chobot w gminie Niepołomice.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Wola Batorska w gminie Niepołomice.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Zabierzów Bocheński w gminie Niepołomice.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Wola Zabierzowska w gminie Niepołomice.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 1863/21 o pow. 0,0026 ha położonej w Niepołomicach)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki Nr 1863/17 o pow. 0,0117 ha położonej w Niepołomicach)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki Nr 1863/19 o pow. 0,0079 ha położonej w Niepołomicach)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki Nr 1835/36 o pow. 0,0023 ha położonej w Niepołomicach)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki Nr 1835/38 o pow. 0,0032 ha położonej w Niepołomicach)
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działek Nr 1835/33 i 1835/29 położonych w Niepołomicach)
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki Nr 1283/7 o pow. 0,0020 ha położonej w Niepołomicach)
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki Nr 532/24 o pow. 0,0046 ha położonej w Zagórzu)
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki Nr 1808/4 o pow. 0,0394 ha położonej w Niepołomicach)
 30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działek Nr 1808/17 i 1808/18 położonych w Niepołomicach)
 31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki Nr 151/1 o pow. 0,1803 ha położonej w Niepołomicach)
 32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki Nr 459/32 o pow. 0,0156 ha położonej w Niepołomicach)
 33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki Nr 2342 o pow. 1,0506 ha położonej w Niepołomicach).
 34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice ograniczonym prawem rzeczowym służebności drogowej.
 35. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice.
 36. Ogłoszenie podjętych uchwał.
 37. Sprawy różne, wolne wnioski.
 38. Zamknięcie XLIX sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń