Niepołomice, 9 listopada 2018 r.

Zawiadomienie

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  z w o ł u j ę  L  sesję Rady Miejskiej w Niepołomicach.


Sesja odbędzie się w dniu  16 listopada 2018 r. (piątek), o godzinie 15.00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie L sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XLVII, XLVIII, XLIX sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
4. Sprawozdanie z prac burmistrza między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2018
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2018-2044.
7. Podjęcie zmiany uchwały Nr XV/215/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie przejęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Niepołomice”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. (ul. Pogodna)
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dot. działki nr 1835/26 o pow. 0,0086 ha położonej w Niepołomicach)
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dot. działki nr 1835/20 o pow. 0,0030 ha położonej w Niepołomicach)
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dot. działki nr 1835/34 o pow. 0,00141 ha położonej w Niepołomicach)
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dot. działki nr 1864/1 o pow. 0,0002 ha położonej w Niepołomicach)
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dot. działki nr 1866/4 o pow. 0,0019 ha położonej w Niepołomicach)
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dot. działki nr 12/5 i 12/6 położonych w Podłężu)
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby prawnej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/84/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Niepołomice.
17. Ogłoszenie podjętych uchwał.
18. Sprawy różne, wolne wnioski.
19. Zamknięcie L sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń

Author: Joanna Musial