Niepołomice, 18 grudnia 2018 r.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) z w o ł u j ę III sesję Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r. o godzinie 15.00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

1. Otwarcie III sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niepołomice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Niepołomice na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2018-2044
8. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2044
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi oraz trybu pobierania tych opłat.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, która to pomoc realizowana jest w ramach zadań własnych Gminy Niepołomice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznanych osobom lub rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe z pomocy społecznej, pod warunkiem ich zwrotu w całości bądź w części.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Niepołomice ograniczonym prawem rzeczowym służebności drogowej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej.
18. Ogłoszenie podjętych uchwał.
19. Sprawy różne, wolne wnioski.
20. Zamknięcie III sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń