Niepołomice, 22 czerwca 2017 r.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) z w o ł u j ę XXXII sesję Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Sesja odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 r. (czwartek), o godzinie 16:00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXXII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
4. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
5. Interpelacje radnych.
6. Podjecie uchwały w sprawie (zatwierdzenia/niezatwierdzenia) sprawozdania finansowego oraz (zatwierdzenia/niezatwierdzenia) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niepołomice za rok 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie (udzielenia/nieudzielenia) absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice z wykonania budżetu Gminy Niepołomice za rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Niepołomice na 2017 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2017 – 2044.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez gminę Niepołomice do realizacji Projektu „Holistyczny aspekt nauczania języków obcych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii” w ramach akcji „Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja Szkolna w roku 2017” realizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus +”.
11. Podjecie uchwały w sprawie przejęcia przez gminę Niepołomice realizacji zadnia publicznego należącego do właściwości Powiatu Wielickiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych gminy Niepołomice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły zawodowej im. Bractwa Kurkowego, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach, w Branżową Szkołę I stopnia im. Bractwa Kurkowego, wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla położonych na terenie gminy Niepołomice: niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz określenia kryteriów wyboru ofert.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 909 o pow. 0,60 ha położonej w Węgrzcach Wielkich)
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 932 o pow. 0,32 ha położonej w Węgrzcach Wielkich)
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 647/1 o pow. 0,0072 ha położonej w Zabierzowie Bocheńskim)
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepolomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 898/14 o pow. 0,0799 ha położonej w Niepołomicach)
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania (w najem) w trybie bezprzetargowym pomieszczenia będącego częścią składową nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dotyczy działki nr 2523/1)
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania (w najem) w trybie bezprzetargowym pomieszczenia będącego częścią składową nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dotyczy działki nr 740/1)
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania (w najem) w trybie bezprzetargowym pomieszczenia będącego częścią składową nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dotyczy działki nr 2500/1)
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania (w najem) w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dotyczy działki nr 740/4)
25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepolomice.
26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach.
27. Ogłoszenie podjętych uchwał.
28. Sprawy różne, wolne wnioski.
29. Zamknięcie XXXII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Niepołomicach