VIII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 29 maja 2019 o godz. 16.00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Porządek obrad
1. Otwarcie VIII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja nt. działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach.
4. Informacja nt. działalności pełnomocnika burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
5. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
6. Informacja nt. Raportu o stanie miasta i gminy Niepołomice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2019-2044.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wielickiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Niepołomice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr V/38/07 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla terenów w rejonie Strzelnicy Wojskowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XLII/598/14 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnic Podgrabie i Zagrody w Niepołomicach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XLII/599/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Jazy w Niepołomicach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XLII/600/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części dzielnicy Zagrody w Niepołomicach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe w budynkach komunalnych stanowiących własność gminy Niepołomice.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez 73 (siedemdziesięciu trzech) mieszkańców miejscowości Słomiróg i Zagórze.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców aglomeracji krakowskiej.
20. Ogłoszenie podjętych uchwał.
21. Sprawy różne, wolne wnioski.
22. Zamknięcie VIII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.