IX Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 27 czerwca 2019, godz. 16.00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach. 

Porządek obrad
1. Otwarcie IX sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
4. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
5. Dyskusja nt. Raportu o stanie miasta i gminy Niepołomice za rok 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice wotum zaufania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie (zatwierdzenia/niezatwierdzenia) sprawozdania finansowego oraz (zatwierdzenia/ niezatwierdzenia) sprawozdania z wykonania budżetu gminy Niepołomice za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie (udzielenia/nieudzielenia) absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice z wykonania budżetu Gminy Niepołomice za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Niepołomice na rok 2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Niepołomice na lata 2019-2044.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Niepołomickiego Bonu Żłobkowego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Niepołomice.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania zarządzania publiczną drogą wojewódzką DW 964 na odcinku referencyjnym 320 od km 0+749 do km 2+152 oraz od km 2+349 – 3+209 na czas realizacji zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejścia dla pieszych ze wzbudzaną sygnalizacją świetlną wraz z odcinkiem chodnika w ciągu DW 964 w miejscowości Podłęże (odcinek 320 km 1+229 – 1+254) oraz przebudowa DW 964 na terenie gminy Niepołomice w zakresie wykonania chodnika w lokalizacjach: odc. 320 km 0+749 – 2+152 strona lewa (od potoku Podłężanka w miejscowości Podłęże do pawilonu Paleo) oraz na odcinku 320 od km 2+349 – 3+209 strony lewa i prawa)”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 1164/3 o pow. 0,0330 ha położonej w Niepołomicach)
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 194/1 o pow. 0,0073 ha położonej w Ochmanowie)
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 363/12 o pow. 0,0340 ha położonej w Niepołomicach)
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działek nr 363/14 i 363/16 położonych w Niepołomicach)
21. Ogłoszenie podjętych uchwał.
22. Sprawy różne, wolne wnioski.
23. Zamknięcie IX sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.