Niepołomice, 13 lipca 2017 r.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) z w o ł u j ę XXXIII sesję Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Sesja odbędzie się w dniu 19 lipca 2017 r. (środa), o godzinie 16.00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
4. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
5. Interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia mienia znajdującego się w zarządzie jednostki budżetowej Gminy Niepołomice- Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach – w związku z jego włączeniem do Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach oraz przejęcia należności zobowiązań tego Gimnazjum przez Szkołę do której jest ono włączane.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Niepołomice publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych oraz uzupełnienia tej sieci o punkty przedszkolne.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Nr XXIX/390/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Rynek Zachód w Niepołomicach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla centralnej części miasta Niepołomice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części osiedla Piaski w mieście Niepołomice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części miejscowości Zakrzów w Gminie Niepołomice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Suchoraba w Gminie Niepołomice.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości „Wola Batorska I”- dla cmentarza w Woli Batorskiej wraz z otoczeniem.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości „ Wola Batorska I” – w zakresie niezbędnym dla zapewnienia możliwości realizacji inwestycji „Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Batorskiej”, w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem W – teren infrastruktury technicznej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice Nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 2738/5 o pow. 0,0379 ha, położonej w Niepołomicach)
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania (w najem) w trybie bezprzetargowym pomieszczenia będącego częścią składową nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
18. Ogłoszenie podjętych uchwał.
19. Sprawy różne, wolne wnioski.
20. Zamknięcie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach