Niepołomice, 27 września 2017 r.

 

Zawiadomienie       

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)  z w o ł u j ę XXXV sesję Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Sesja odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa), o godzinie 16.00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXXV sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.

4. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.

5. Interpelacje radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2017.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2017-2044.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Niepołomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Niepołomice.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Niepołomice.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/407/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Niepołomice finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dotyczy działki nr 2406/33 o pow. 0,3270 ha, położonej w Niepołomicach).

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dotyczy działki nr 290/24 o pow. 2,4865 ha, położonej w Niepołomicach).

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dotyczy działki nr 290/25 o pow. 2,0412 ha, położonej w Niepołomicach).

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania (w najem) w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

17. Pojęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 1061/1 o pow. 0,6017 ha, położonej w Niepołomicach)

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 898/14 o pow. 0,0799 ha, położonej w Niepołomicach)

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice.

21. Ogłoszenie podjętych uchwał.22. Sprawy różne, wolne wnioski.

23. Zamkniecie XXXV sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.