Niepołomice, 23 listopada 2017

 

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)  z w o ł u j ę XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Sesja odbędzie się w dniu  29 listopada 2017 r. (środa), o godzinie 16.00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXVII i XXXVI sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja o stanie oświaty w Gminie Niepołomice.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2017-2044.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach, w Branżową Szkołę I stopnia im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego, wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Niepołomicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Niepołomicach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Podłężu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Podłężu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Staniątkach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Bosko w Zakrzowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętego Jana Bosko w Zakrzowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Suchorabie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Wyspiańskiego w Suchorabie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Matejki w Woli Zabierzowskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Matejki w Woli Zabierzowskiej.
 18. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/367/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Niepołomice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania zarządzania publiczną drogą wojewódzką DW 964 na odcinku referencyjnym 380 od km 1+558,19 do km 1+704,84, w miejscowości Niepołomice, w zakresie pełnienia funkcji inwestora przy realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 polegająca na budowie prawostronnego chodnika wraz z odwodnieniem od km 1+558,19 do km 1+704,84 odc. ref 380 w m. Niepołomice”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia gminy Niepołomice do Wielickiego Klastra Energii.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 1203/2 o pow. 0,0236 ha położonej w Woli Batorskiej)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działek nr 1206/3 i 1206/5 położonych w Woli Batorskiej)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 1209/2 o pow. 0,0312 ha położonej w Woli Batorskiej)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 3986/121 o pow. 0,0321 ha położonej w Niepołomicach)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 3986/250 o pow. 0,2077 ha położonej w Niepołomicach)
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 432/5 o pow. 0,1169 ha położonej w Woli Batorskiej)
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.
 29. Ogłoszenie podjętych uchwał.
 30. Sprawy różne, wolne wnioski.
 31. Zamknięcie XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.