Niepołomice, 19 grudnia 2017 r.

                                                                                 

Zawiadomienie

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXXIX sesję Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Sesja odbędzie się w dniu  29 grudnia 2017 r. (piątek), o godzinie 15.00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.
 5. Informacja nt. planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2018 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017r.*
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2044.*
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/298/16 z dnia 30 czerwca 2016 (w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu). *
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy Niepołomice na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2018- 2044.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu firmy Oknoplast w miejscowościach Ochmanów i Zakrzów w gminie Niepołomice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa własności nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 24 ust.5 pkt 1c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia/nieprzyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Niepołomicach.
 15. Ogłoszenie podjętych uchwał.
 16. Sprawy różne, wolne wnioski.
 17. Zamknięcie XXXIX sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.

 

Marek Ciastoń
Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach