Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne, dotyczące projektowanej zmiany uchwały LXV/659/10 z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” dla obszaru położonego w sołectwie Zagórze na południe od Drogi Krajowej nr 4.

Spotkania projektantów zmiany planu z mieszkańcami odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2019 r. o godz. 16, w Szkole Podstawowej w Zagórzu, Zagórze 81.

Planowane spotkanie z mieszkańcami to spotkanie informacyjne, realizowane poza procedurą ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Właściwe wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany planu odbędzie się najprawdopodobniej w IV kwartale 2019 roku, po uzyskaniu stosownych uzgodnień.