Młodzież do 29. roku życia może skorzystać z projektu „Trampolina do przyszłości”, którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia mieszkańców powiatów: bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego i wielickiego, pozostających bez pracy, nie kształcących się i nie uczestniczących w szkoleniu poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację edukacyjno-zawodową.

W jego ramach można otrzymać następujące wsparcie:
• stypendium szkoleniowe i stażowe,
• zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
• ubezpieczenie NNW,
• poczęstunek w trakcie zajęć,
• zwrot kosztów opieki nad dzieckiem podczas udziału w zajęciach,
• opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
• opracowanie CV i listu motywacyjnego,
• prezentację metod i narzędzi poszukiwania pracy,
• materiały edukacyjne i szkoleniowe,
• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Więcej informacji:
Interkadra Sp. z o.o. ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków,
tel. 12 290-22-44, e-mail: trampolina@interkadra.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane Z Europejskiego Funduszu Społecznego.