27 marca 2019 o godz. 16.00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach odbędzie się VI Sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie VI sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Niepołomicach w roku 2018.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Niepołomice z uwzględnieniem działalności Policji, Straży Miejskiej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.
6. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2019-2044.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji (Komenda Wojewódzka w Krakowie) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Niepołomice na rok budżetowy 2020 środków stanowiących fundusz sołecki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niepołomice w 2019r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Miastem i Gminą Niepołomice w Rzeczypospolitej Polskiej a Gminą Vigonovo we Włoszech.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/610/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/392/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie założenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Niepołomice.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego, gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 “Posiłek w szkole i w domu na terenie gminy Niepołomice”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały LXV/659/10 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar “B” dla obszaru położonego w sołectwie Zagórze na południe od Drogi Krajowej nr 4.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Niepołomice od Skarbu Państwa zadania zarządzania fragmentem Drogi Krajowej nr 94, na czas przygotowania i realizacji przedsięwzięcia pod nazwą “Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej z włączeniem do Drogi Krajowej nr 94 wraz z infrastrukturą techniczną”.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania – wespół z samorządem Województwa Małopolskiego – dokumentacji rozbudowy/przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 964 w miejscowości Podłęże polegającej na wykonaniu przejścia dla pieszych ze wzbudzaną sygnalizacją świetlną wraz z wykonaniem odcinka chodnika w km od 1+229 do 1+254 odc.ref.320.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice własności nieruchomości gruntowych w trybie darowizny na cele publiczne, o której mowa w art. 13 ust.2-2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków ( w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. (dotyczy działki 387/6 położonej w Niepołomicach)
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków ( w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. (dotyczy działki nr 2541/5 położonej w Niepołomicach )
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków ( w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. (dotyczy pomieszczeń w budynku 358 położonego na działce nr 740/1 położonej w Zabierzowie Bocheńskim)
29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.
30. Ogłoszenie podjętych uchwał.
31. Sprawy różne, wolne wnioski.
32. Zamknięcie VI sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.