Małopolska Izba Rolnicza informuje, że 28 lipca 2019 r. odbędą się kolejne wybory do Izb Rolniczych.

Prawo kandydowania do rad powiatowych izby rolniczej jak również uczestniczenia w ich wyborach mają członkowie samorządu rolniczego, którymi, z mocy prawa są podatnicy podatku rolnego, czyli osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gospodarstwa rolnego, tj. obszaru gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

Posiadacze gruntów rolnych o powierzchni do 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego nie mieszczą się w definicji podatnika podatku rolnego stosowanej na potrzeby przepisów ustawy o izbach rolniczych i tym samym nie są z mocy prawa członkami samorządu rolniczego.

Z okręgu gminy Niepołomice wybieranych będzie dwóch delegatów.

Uchwała nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. – terminarz wyborczy.