Ogłoszenie o wyborach uzupełniających na ławników na kadencje 2016-2019.

Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, w związku z utworzeniem z dniem 1 stycznia 2017 roku Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Wieliczce, oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach informują o konieczności przeprowadzenia uzupełniających wyborów na ławników na kadencje 2016-2019.

W związku z powyższym do Sądu Rejonowego w Wieliczce, Wydział IV Rodzinny i Nieletnich będzie wybieranych 2 ławników.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej w Niepołomicach prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Niepołomice.
Nabór zakończy się 28 lutego 2017 r.

Rada Miejska w Niepołomicach na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.) dokona wyboru 2 ławników

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
– posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
– jest nieskazitelnego charakteru
– ukończył 30 lat
– jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w Gminie Niepołomice co najmniej od roku
– nie przekroczył 70 lat
– jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika
– posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą natomiast być:
– osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze
– osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
– funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
– adwokaci i aplikanci adwokaccy
– radcy prawni i aplikanci radcowscy
– duchowni
– żołnierze w czynnej służbie wojskowej
– funkcjonariusze Służby Więziennej
– radni gminy, powiatu i województwa.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby.

Po taką informację należy zgłosić się do w Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, który mieści się w budynku przy Sądzie Okręgowym w Krakowie ul. Przy Rondzie 7.
– oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
– oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona
– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. ), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
– 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane będą w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane będą pod numerem tel.: 12 250 94 34, 12 250 94 31.

Wszystkie potrzebne załączniki można pobrać tutaj.

Author: Marek Bartoszek