21 października udamy się do lokali wyborczych, żeby w powszechnym głosowaniu wyłonić przedstawicieli do rady miejskiej, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wybrać burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. W stosunku do wyborów sprzed czterech lat nastąpiły pewne zmiany, o których należy pamiętać, udając się na głosowanie.

  • Wybory na burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice

Jedną z najważniejszych zmian dotyczących samego piastowania funkcji burmistrza jest wprowadzenie kadencyjności. Zgodnie z tą zasadą odebrane zostaje prawo wybieralności w wyborach na burmistrzów, wójtów lub prezydentów miast osobom, które w danej gminie zostały uprzednio dwukrotnie wybrane na to stanowisko. Przepis ten będzie stosowany od przyszłych wyborów, zatem jego pełne zastosowanie nastąpi dopiero w 2028 r., kiedy upłyną, przedłużone do 5 lat kadencje organów samorządowych.

Wybory burmistrza są powszechne, równe, bezpośrednie oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Na burmistrza wybierany jest kandydat, który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli w głosowaniu żadnemu kandydatowi nie udało się zdobyć takiej liczby głosów, to w terminie 14 dni od dnia wyborów przeprowadzane jest ponowne głosowanie – druga tura wyborów. Wyboru dokonuje się wtedy spośród dwojga kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał większą liczbę ważnych głosów.

W naszej gminie będziemy mogli oddać głos na jednego spośród dwóch kandydatów.   

  •  Wybory do rady miejskiej

W stosunku do poprzednich wyborów zmieniają się również zasady wyłaniania radnych do rady miejskiej. Mechanizm wyboru jest zróżnicowany w zależności od wielkości gminy. W gminach liczących do 20.000 mieszkańców o wyborze na radnego rozstrzyga liczba ważnie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów i kandydatki. W gminach liczących powyżej 20.000 mieszkańców obowiązuje system proporcjonalnego podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów.

Jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza, w gminie Niepołomice zamieszkuje 27269 osób. W związku z powyższym, w naszej gminie będziemy wybierać radnych zgodnie z systemem proporcjonalnym.

Sposób ten zakłada proporcjonalny podział mandatów w stosunku do łącznej liczby ważnie oddanych głosów odpowiednio na kandydatki i kandydatów z danej listy. Obowiązuje ustawowy próg wyborczy. W podziale mandatów uczestniczą tylko listy komitetów wyborczych, na które oddano co najmniej 5 proc. ważnych głosów w skali gminy. Podział mandatów odbywa się według metody d’Hondta. Polega ona na tym, że liczba głosów oddanych na każdą listę dzielona jest kolejno przez 1, 2, 3, 4 i w razie potrzeby dalsze liczby. Spośród wyników wybierana jest taka liczba największych wartości, która odpowiada liczbie mandatów do obsadzenia w danym okręgu wyborczym.

Gmina Niepołomice została podzielona na 3 okręgi wyborcze:
– okręg nr 1 – miasto Niepołomice (osiedla: Boryczów, Piaski, Podgrabie, Śródmieście, Zagrody i Zakościele),
– okręg nr 2 – zachód gminy (sołectwa: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Suchoraba, Staniątki, Zagórze, Zakrzowiec, Zakrzów)
– okręg nr 3 – wschód gminy (osiedle Jazy oraz sołectwa: Chobot, Wola Batorska, Wola Zabierzowska i Zabierzów Bocheński).

Rada Miejska w Niepołomicach liczy 21 radnych w związku z czym, w każdym z wymienionych wyżej okręgów będziemy wybierać po 7 radnych miejskich.

W gminie Niepołomice głosować będziemy na kandydatów spośród dwóch list. Każda lista składa się z nazwisk 9 kandydatów. Możemy oddać głos na jedną osobę.  

  •  Wybory do rady powiatu

W wyborach do rad powiatów okręg wyborczy obejmuje obszar jednej gminy. Podobnie jak w przypadku wyborów do rady gminy liczącej powyżej 20.000 mieszkańców obowiązuje 5-procentowy próg wyborczy. W każdym okręgu wyborczym wybiera się od trojga do dziesięciorga radnych. Rada powiatu liczy 15 osób w powiatach liczących do 40.000 mieszkanek i mieszkańców oraz po dwoje na każde kolejne rozpoczęte 20.000 mieszkanek i mieszkańców. Liczba radnych nie może przekroczyć 29. Podział mandatów następuje również przy wykorzystaniu omówionego wyżej systemu d’Hondta. Na terenie powiatu wielickiego zamieszkuje 122.600 mieszkańców, dlatego w skład rady powiatu wchodzi 25 radnych. Z terenu gminy Niepołomice spośród zgłoszonych kandydatów będziemy wybierać 6 radnych.

Głosować będziemy na kandydatów spośród 3 list. Możemy oddać głos na jednego kandydata.

  • Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego

Okręg wyborczy w wyborach do sejmików województw obejmuje jeden powiat lub jego część. Także w tym wypadku obowiązuje 5-procentowy próg wyborczy. W skład sejmiku województwa wchodzą radni w liczbie 30 w województwach liczących do 200.0000 mieszkańców oraz po troje radnych na każde kolejne rozpoczęte 500.000 mieszkanek i mieszkańców. Tak jak w przypadku wyborów do rady gminy i rady powiatu, do ustalenia wyników wyborów stosujemy system d’Hondta. W województwie małopolskim zarejestrowanych jest 3.299.334 mieszkańców, dlatego w skład sejmiku Małopolski wejdzie 39 radnych.
Mieszkańcy powiatu wielickiego swoich przedstawicieli w sejmiku wybierać będą wspólnie z mieszkańcami powiatów: miechowskiego, proszowickiego i krakowskiego. Z tego terenu, stanowiącego okręg nr 2, zostanie wyłonionych 6 radnych.

Głosować będziemy na kandydatów spośród 13 list. Możemy oddać głos na jednego kandydata.

  • Prawo do głosowania

Prawo głosowania w wyborach do rady gminy przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie oraz obywatelom Unii Europejskiej bez obywatelstwa polskiego, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 18 lat oraz stale zamieszkują na obszarze danej gminy. Te same wymogi dotyczą osób chcących oddać głos w wyborach burmistrza.

W przypadku wyborów do rady powiatu i sejmiku województwa prawo wybierania posiada obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze, odpowiednio, tego powiatu i województwa. W każdym wypadku stałe zamieszkanie oznacza zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu. Żeby móc wziąć udział w głosowaniu należy również posiadać prawo wybierania, czyli nie być pozbawionym praw publicznych, praw wyborczych i nie być osobą ubezwłasnowolnioną prawomocnym orzeczeniem sądu.

  • Jak oddać ważny głos?

W naszej gminie otrzymamy cztery karty do głosowania. Będą się one różnić kolorem. Biały dla rady gminy, żółty dla rady powiatu, niebieski dla sejmiku województwa oraz różowy dla głosowania na burmistrza.

Aby oddać głos, w kratce obok nazwiska kandydata musimy postawić znak zbliżony do „X”, tak by w obrębie kratki znalazły się co najmniej dwie przecinające się linie.

  • Lokale wyborcze

W dniu głosowania lokale wyborcze czynne będą w godzinach 7.00-21.00. Pełną listę lokali wyborczych na terenie naszej gminy można znaleźć tutaj.

Osoby zainteresowane szczegółami dotyczącymi wyborów samorządowych, nazwiskami kandydatów, komitetami, obszarami głosowania odsyłamy na stronę internetową Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl

Najważniejszym jednak jest pójście na wybory i oddanie głosu na osoby, które w ciągu zbliżającej się, pięcioletniej kadencji będą nas reprezentować w samorządzie.