Niepołomice, dnia 1.10.2018 r.

RGN.6840.1.7.2018

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
ogłasza
wykaz pomieszczeń stanowiących własność Gminy Niepołomice
przeznaczonych do najmu

 

 

 Niniejszym wykazem objęto:

Pomieszczenie  sali lekcyjnej nr 8 w budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach, posadowionym na nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 354/1  dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/ 00027310/6 prowadzona przez Sąd Rejonowym w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach,  z przeznaczeniem na  pozalekcyjną naukę w zakresie gry na instrumentach muzycznych.

Wartość najmu pomieszczenia wynosi 100,00 zł netto + VAT w stosunku miesięcznym.

Wysokość czynszu będzie waloryzowana jeden raz w roku o dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.

Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do dwudziestego  dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Pomieszczenie zostanie wynajęte w drodze bezprzetargowej.

Pomieszczenie sali lekcyjnej nr 7 w budynku Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej, posadowionym na nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1890/17 dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00001025/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach, z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć warsztatowych w ramach programu „Ucz się inteligentnie – angielski w skojarzeniach”.

Wartość najmu pomieszczenia wynosi 100,00 zł netto + VAT w stosunku miesięcznym.

Wysokość czynszu będzie waloryzowana jeden raz w roku o dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.

Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do dwudziestego  dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Pomieszczenie zostanie wynajęte w drodze bezprzetargowej.

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.niepolomice.eu, na okres 21 dni tj. od 2 do 22 października 2018r.