Niepołomice, dnia 16.11.2018 r.

RGN.6840.1.9.2018

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
ogłasza
wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Niepołomice przeznaczonych do sprzedaży

 

Niniejszym wykazem objęto:

Niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach przy ul. Kaptarz, oznaczoną ewidencyjnie jako działki nr nr 1835/29, 1835/33 o łącznej powierzchni 0,4102 ha, której urządzona jest księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działki nr nr 1835/29, 1835/33 sąsiadują ze sobą tworząc zwarty kompleks terenu o nieregularnym kształcie, posiadający bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi publicznej – Kaptarz. Teren jest płaski, porośnięty niską zielenią nieurządzoną. Nieruchomość znajduje się w zasięgu podstawowych sieci infrastruktury technicznej (wod-kan. gazowej, elektrycznej)

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” miasto Niepołomice, dla części obszaru Jazy w Niepołomicach, zatwierdzonym uchwałą Nr VI/55/11 Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Niepołomicach Nr XLII/599/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. nieruchomość na rysunku planu oznaczona jest symbolem 8MU1 i 1MU2 – tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej, w nieznacznych fragmentach przylegających do drogi oznaczone symbolem 4KDL – tereny dróg publicznych.

Cena nieruchomości wynosi 665.000,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT

Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu.

Niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Woli Zabierzowskiej, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 663/5 o powierzchni 0,0500 ha dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00004628/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działka nr 663/5 stanowi teren płaski o kształcie prostokąta. W południowym rogu znajduje się słup elektryczny. Przedmiotowa działka otoczona jest z trzech stron drogami. Nieruchomość znajduje się w zasięgu podstawowych sieci infrastruktury technicznej (wod-kan. gazowej, elektrycznej).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „Wola Zabierzowska I”, zatwierdzonym uchwałą Nr LXIX/726/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010 r. nieruchomość na rysunku planu w przeważającej części oznaczona jest symbolem MN2 – tereny zabudowy jednorodzinnej, w niewielkich fragmentach symbolem KD/D oraz KD/Z – tereny dróg publicznych i KDW – tereny dróg wewnętrznych.

Nieruchomość ograniczona jest nieprzekraczającymi liniami zabudowy – powierzchnia do zabudowy to ok. 0,0100 ha.

Cena nieruchomości wynosi 13.000,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT.

Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu.

Zgodnie z treścią art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 poz. 121 z póź.zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  • przysługuje jej roszczenie o nabycie działek z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
  • jest poprzednim właścicielem zbywanych działek pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

Stosownie do art. 35 ust. 2 pkt 12 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wzywa się wszystkich byłych właścicieli lub ich spadkobierców do złożenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia nieruchomości na warunkach podanych w niniejszym wykazie.

Brak złożenia oświadczenia w podanym terminie spowoduje, że nieruchomość zostanie zbyta w drodze zamiany.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 5 tel. ( 012) 250 94 07.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publiczne wiadomości, poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5 oraz na stronie internetowej www.niepolomice.eu na okres od 16 listopada do 7 grudnia 2018 r.