Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice ogłasza wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice przeznaczonej do sprzedaży. 

Niniejszym wykazem objęto:

Niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach przy ul. Solskiego oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 3200/4 o pow. 0,0044 ha dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00022106/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
Powyższa nieruchomość stanowi teren płaski i posiada kształt wąskiego prostokąta.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „A” Miasto Niepołomice zatwierdzonym uchwałą Nr XXXII/502/2005 Rady miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 kwietnia 2005 r. nieruchomość na rysunku planu oznaczona jest symbolem MJ – tereny zabudowy mieszkalnictwa jednorodzinnego

Cena nieruchomości wynosi 6 200,00 zł netto + 23% VAT.

Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej na uzupełnienie działki sąsiedniej.

Niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach przy ul. Ples oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 2230/2 o pow. 0,0785 ha dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00021291/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Powyższa nieruchomość stanowi teren płaski o kształcie regularnym w przybliżeniu prostokątnym, nie posiada dostępu do sieci infrastruktury technicznej oraz nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „A” Miasto Niepołomice zatwierdzonym uchwałą Nr XXXII/502/2005 Rady miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 kwietnia 2005 r. nieruchomość na rysunku planu oznaczona jest symbolem ZN – tereny zieleni nieurządzonej oraz znajduje się w strefie „P” – przyrodniczo czynnej

Cena nieruchomości wynosi 6 000,00 zł brutto

Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej na uzupełnienie działki sąsiedniej.

Niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach przy ul. Niepołomickiej oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 2800/22 o pow. 0,0030 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00021300/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Powyższa nieruchomość stanowi teren płaski o kształcie przybliżonym do trójkąta, położona jest bezpośrednio przy drodze publicznej oraz znajduje się w zasięgu podstawowych sieci infrastruktury technicznej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części dzielnic Podgrabie i Zagrody w Niepołomicach zatwierdzonym uchwałą Nr XLII/598/2014 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 czerwca 2014 r. nieruchomość na rysunku planu oznaczona jest symbolami: 9MN3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 1KDD – tereny dróg publicznych; 1KP – tereny publicznych komunikacji – ciągi piesze

Cena nieruchomości wynosi 2 400,00 zł netto + 23 % VAT
Nieruchomość zostanie zbyta w drodze zamiany.

Zgodnie z treścią art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn; Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z póź.zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
– przysługuje jej roszczenie o nabycie działek z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych
przepisów,
– jest poprzednim właścicielem zbywanych działek pozbawionym prawa własności tej
nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

Stosownie do art. 35 ust. 2 pkt 12 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wzywa się wszystkich byłych właścicieli lub ich spadkobierców do złożenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia nieruchomości na warunkach podanych w niniejszym wykazie.

Brak złożenia oświadczenia w podanym terminie spowoduje, że nieruchomości zostaną wystawione do zbycia.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 2 tel. ( 012) 250 94 07

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w

Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.niepolomice.eu na okres 21 dni tj od 11 maja do 2 czerwca 2018 r.

Author: Marek Bartoszek