Niepołomice, dnia 10 października 2017 r.
GN. 6845.40.2017

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
ogłasza
wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Niepołomice
przeznaczonych do dzierżawy

Niniejszym wykazem objęto:

Nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach składającą się z działki ewidencyjnej nr 2406/33 o pow. 0,3270 ha (klasa gruntu: Bi) dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00012847/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII/502/2005 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12.04.2005 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice – działka nr 2406/33 znajduje się w terenach oznaczonych w planie symbolem: MJ – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; KW – tereny dróg wewnętrznych.

Stawka czynszu za dzierżawę będzie wynosić: 1,00 zł za 1 m² brutto w stosunku rocznym, płatne do 30 – tego kwietnia każdego roku podstawie faktury rocznej wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Wysokość czynszu będzie waloryzowana jeden raz w roku na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 5 lat z przeznaczeniem na parking dla mieszkańców budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr 2406/3 w Niepołomicach.

Nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach składającą się z działki ewidencyjnej nr 290/24 o pow. 2,4865 ha (klasa gruntu: ŁIII) dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00003548/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice zatwierdzonego Uchwałą Nr XLII/598/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27.06.2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru Podgrabie i wschodniej części dzielnicy Podgrabie – działka nr 290/24 znajduje się w terenach oznaczonych w planie symbolem: 21MN3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Stawka czynszu za dzierżawę będzie wynosić: 0,02 zł za 1 m² w stosunku rocznym, płatne do 30 – tego kwietnia każdego roku podstawie faktury rocznej wystawionej przez Wydzierżawiającego.
Wysokość czynszu będzie waloryzowana jeden raz w roku na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 5 lat z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach składającą się z działki ewidencyjnej nr 290/25 o pow. 2,0412 ha (klasa gruntu: ŁIII) dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00003548/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice zatwierdzonego Uchwałą Nr XLII/598/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27.06.2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru Podgrabie i wschodniej części dzielnicy Podgrabie – działka nr 290/24 znajduje się w terenach oznaczonych w planie symbolem: 21MN3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Stawka czynszu za dzierżawę będzie wynosić: 0,02 zł za 1 m² w stosunku rocznym, płatne do 30 – tego kwietnia każdego roku podstawie faktury rocznej wystawionej przez Wydzierżawiającego.
Wysokość czynszu będzie waloryzowana jeden raz w roku na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 5 lat z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 2 te. (12) 250 94 07.Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 na okres 21 dni tj. od dnia 10 października 2017 r. do 31 października 2017 r.