Niepołomice, dnia 5 marca 2018 r.

RGN. 6845.10.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
ogłasza
wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Niepołomice
przeznaczonych do dzierżawy

Niniejszym wykazem objęto:

Nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach składającą się z działki ewidencyjnej nr 2541/5 o pow. 0,5572 ha dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00031888/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice zatwierdzonego Uchwałą Nr VII/88/11 z dnia 04.05.2011 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice, dla obszaru ścisłego centrum miasta Niepołomice – działka nr 2541/5 znajduje się w terenach oznaczonych w planie symbolami 1PP1 – tereny miejskiej przestrzeni publicznej.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres od 7 do 12 miesięcy z przeznaczeniem na usytuowanie: letniego ogródka gastronomicznego; sprzedaży kwiatów i będzie obejmowała część działki nr 2541/5.

Stawka czynszu za dzierżawę będzie wynosić: 10,00 zł za 1 m² netto +VAT (za ogródki gastronomiczne); 7,00 zł za 1 m² netto +VAT (za sprzedaż kwiatów) w stosunku miesięcznym, płatne do 20 – tego każdego miesiąca na podstawie faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Wysokość czynszu będzie waloryzowana jeden raz w roku na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.

Nieruchomość gruntową położoną w Staniątkach składającą się z działki ewidencyjnej nr 855/1 o pow. 0,84 ha dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00029243/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice zatwierdzonego Uchwałą Nr XLI/581/05 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 19.12.2005 r. w sprawie: przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” obejmujący wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów – działka nr 855/1 znajduje się w terenach zabudowy produkcyjno – usługowej oznaczonych w planie symbolem: PU

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele składowe.

Stawka czynszu za dzierżawę będzie wynosić: 0,02 zł za 1 m² netto + VAT w stosunku rocznym, płatne do 30 – tego kwietnia każdego roku w którym obowiązuje umowa na podstawie faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Wysokość czynszu będzie waloryzowana jeden raz w roku na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 2 te. (12) 250 94 07.
Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 na okres 21 dni tj. od dnia 7 marca 2018 r. do 28 marca 2018 r.