Niepołomice, dnia 3 kwietnia 2018 r.

RGN. 6845.15.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
ogłasza
wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Niepołomice
przeznaczonych do dzierżawy

 

Niniejszym wykazem objęto:

Nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Ochmanów gm. Niepołomice składającą się z działki ewidencyjnej nr 296 o pow. 0,0700 ha dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00026754/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice zatwierdzonego Uchwałą Nr XLI/581/05 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 19.12.2005 r. w sprawie: przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” obejmujący wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów – działka nr 296 znajduje się w terenach zabudowy zagrodowej i mieszkalnictwa jednorodzinnego oznaczonych w planie symbolem: MRJ

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 5 lat z przeznaczeniem na usytuowanie wiat dla gołębi hodowlanych.
Stawka czynszu za dzierżawę będzie wynosić: 155,00 zł netto + VAT w stosunku rocznym, płatne do 30 kwietnia każdego roku w którym obowiązuje umowa na podstawie faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego.
Wysokość czynszu będzie waloryzowana jeden raz w roku na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 2, tel. (12) 250 94 07.
Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 na okres 21 dni tj. od dnia 3 kwietnia 2018 r. do 24 kwietnia 2018 r.