Niepołomice, dnia 24 lipca 2018 r.

RGN. 6845.26.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

ogłasza

wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Niepołomice

przeznaczonych do dzierżawy

Niniejszym wykazem objęto:

Nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach składającą się z działek ewidencyjnych nr 1867/4 o pow. 1,5044 ha; nr 1867/5 o pow. 2,0925 ha dla których urządzona jest księga wieczysta KR2I/00020772/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach, zabudowanych budynkiem Niepublicznej (Społecznej) Szkoły Podstawowej . Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/55/11  Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice, dla części obszaru Jazy – dz. 1867/4 znajduje się w terenach oznaczonych w planie symbolami: 1UP3 – tereny usług publicznych; 3ZE – tereny zieleni o funkcjach ekologicznych; 1KDL – tereny dróg publicznych; dz. nr 1867/5 znajduje się w terenach oznaczonych w planie symbolami: 5MN3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 3ZE – tereny zieleni o funkcjach ekologicznych; 1KDW – tereny dróg wewnętrznych.

Czynsz za dzierżawę będzie wynosić 5 000,00 zł netto + należny podatek VAT miesięcznie, płatne na podstawie faktury  wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Wysokość czynszu będzie waloryzowana jeden raz w roku na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 10 lat z przeznaczeniem na prowadzenie Niepublicznej (Społecznej) Szkoły Podstawowej.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie  można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 5 te. (12) 250 94 07. Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 oraz na stronie internetowej www.niepolomice.eu na okres 21 dni tj. od dnia 24 lipca 2018 r. do 14 sierpnia 2018 r.

 

 

Author: Marek Bartoszek