Niepołomice, dnia 26.10.2017  r.GN.6840.1.11.2017

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

ogłasza wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Niepołomice przeznaczonych do zbycia

Niniejszym wykazem objęto:

Niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Zabierzowie Bocheńskim gmina Niepołomice, oznaczoną ewidencyjnie jako działki nr nr 1783 o pow. 0,0642 ha, 1784 o pow. 0,0646 ha dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00031952/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.Powyższe działki przylegają do siebie tworząc zwarty teren o kształcie nieregularnego wieloboku. Stanowią one częściowo wewnętrzną drogę dojazdową o nieutwardzonej nawierzchni, wraz z mostkiem nad ciekiem wodnym, a w pozostałym fragmencie nieużytek oraz fragment stawu porośnięty intensywnie niską i wysoką zielenią nieurządzoną.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „Zabierzów Bocheński I” zatwierdzonym uchwałą Nr LXIX/728/10 Rady miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010 r. nieruchomość na rysunku planu w przeważającej części oznaczona jest symbolem MN2- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, częściowo symbolami: R/Z – tereny rolnicze i zieleni nieurządzonej, WS1 – tereny wód powierzchniowych, KD/D – tereny dróg publicznych.Cena nieruchomości wynosi 4.000,00 zł netto + 23% VAT.Nieruchomość zostanie zbyta w drodze bezprzetargowej.

Niezbudowaną nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach przy ul. Portowej, oznaczoną ewidencyjnie jako dz.nr 897/3 o pow. 0,0003 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00010865/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.Nieruchomość posiada kształt przybliżony do trójkąta , stanowi płaski teren przylegający do ul. Portowej.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wschodnie części dzielnicy  Zagrody w Niepołomicach zatwierdzonym uchwałą Nr XLII/600/2014 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 czerwca 2014 r. nieruchomość na rysunku planu oznaczona jest symbolem 1 KDL – tereny dróg lokalnych.Cena nieruchomości wynosi 500,00 zł netto + 23% VAT.Nieruchomość zostanie zbyta w drodze bezprzetargowej. Zgodnie z treścią art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn; Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z póź.zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:- przysługuje jej roszczenie o nabycie działek z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych  przepisów,  – jest poprzednim właścicielem zbywanych działek pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.Stosownie do art. 35 ust. 2 pkt 12 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wzywa się wszystkich byłych właścicieli lub ich spadkobierców do złożenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa  13 w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia nieruchomości na warunkach podanych w niniejszym wykazie.Brak złożenia oświadczenia w podanym terminie spowoduje, że nieruchomości zostaną wystawione do sprzedaży.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy w  Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 2  tel. ( 012)  250 94 07

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, Plac Zwycięstwa 13 oraz zamieszczenie  na stronie internetowej www.niepolomice.eu na okres 21 dni tj od  26 października do dnia 16 listopada 2017 r.