Niepołomice, dnia 3 kwietnia 2018 r.

RGN.6850.15.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
ogłasza
wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Niepołomice
przeznaczonych do użyczenia

 

Niniejszym wykazem objęto:

Nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach składającą się z działki ewidencyjnej nr 1154/14 o pow. 0,0639 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta nr KR2I/00036143/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice zatwierdzonego uchwałą nr XLII/598/14 z dn. 27.06.2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnic Podgrabie i Zagrody w Niepołomicach – działka nr 1154/14 znajduje się w terenach oznaczonych w planie symbolem 2KDG – tereny dróg publicznych.
Umowa użyczenia zostanie zawarta na czas nieoznaczony z przeznaczenie na cele związane z budową, oznakowaniem i funkcjonowaniem trasy rowerowej realizowanej przez Województwo Małopolskie.

Nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach składającą się z działki ewidencyjnej nr 1154/6 o pow. 0,0738 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta nr KR2I/00018043/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice zatwierdzonego uchwałą nr XLII/598/14 z dn. 27.06.2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnic Podgrabie i Zagrody w Niepołomicach – działka nr 1154/14 znajduje się w terenach oznaczonych w planie symbolem 2KDG – tereny dróg publicznych.
Umowa użyczenia zostanie zawarta na czas nieoznaczony z przeznaczenie na cele związane z budową, oznakowaniem i funkcjonowaniem trasy rowerowej realizowanej przez Województwo Małopolskie.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 2, tel. (12) 250 94 07.

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 oraz na stronie internetowej www.niepolomice.eu na okres 21 dni tj. od dnia 3 kwietnia 2018 r. do 24 kwietnia 2018 r.