Niepołomice, dnia 18 czerwca 2018 r.

RGN.6850.20.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
ogłasza
wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Niepołomice
przeznaczonych do użyczenia

Niniejszym wykazem objęto:

Nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach składającą się z działki ewidencyjnej nr 307/18 o pow. 0,0600 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta nr KR2I/00024325/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice zatwierdzonego uchwałą nr XLII/600/14 z dn. 27.06.2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Zagrody w Niepołomicach – działka nr 307/18 znajduje się w terenach oznaczonych w planie symbolami: KDW – tereny dróg wewnętrznych; ZE – tereny zieleni o funkcjach ekologicznych.

Umowa użyczenia zostanie zawarta na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na cele związane z budową, oznakowaniem i funkcjonowaniem trasy rowerowej realizowanej przez Województwo Małopolskie.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 5 tel. (12) 250 94 07.

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 oraz na stronie internetowej www.niepolomice.eu na okres 21 dni tj. od dnia 18 czerwca 2018 r. do 9 lipca 2018 r.