Niepołomice, dnia 27 listopada  2017 r.

  1. 6845.12.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

ogłasza

wykaz nieruchomości gruntowych i budynków użytkowych stanowiących własność Gminy Niepołomice

przeznaczonych do oddanie w użyczenie

 

Niniejszym wykazem objęto:

Nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach składającą się z działki ewidencyjnej nr 2523/1 o pow. 0,0620 ha (klasa gruntu: Ti) dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00005723/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice  zatwierdzonego Uchwałą Nr VII/88/11  Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 04.05.2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice, dla obszaru ścisłego centrum miasta Niepołomice – działka nr 2523/1 znajduje się w terenach oznaczonych w planie symbolem: 1KU1 – tereny obsługi komunikacji.

Umowa użyczenia zostanie zawarta na okres 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu ogólnodostępnego niestrzeżonego.

Nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach składającą się z działki ewidencyjnej nr 2541/5 o pow. 0,2200 ha (klasa gruntu: Ti) dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00031888/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice  zatwierdzonego Uchwałą Nr VII/88/11  Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 04.05.2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice, dla obszaru ścisłego centrum miasta Niepołomice – działka nr 2541/5 znajduje się w terenach oznaczonych w planie symbolem: 1KU1 – tereny obsługi komunikacji.

Umowa użyczenia zostanie zawarta na okres 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu ogólnodostępnego niestrzeżonego.

Nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach przy ul. Targowej składającą się z  działki ewidencyjnej nr 1685/2 o pow. 0,4543 ha (klasa gruntu: Bi) i dz. nr 1685/3 o pow. 0,5123 ha zabudowanych budynkiem użytkowym hipoterapii oznaczonym numerem porządkowym 8,   budynkiem użytkowym oznaczonym numerem porządkowym 5 oraz budynkiem stajni oznaczonym numerem porządkowym nr 5A  dla których urządzona jest księga wieczysta KR2I/00002030/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice  zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII/502/05  Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12.04.2005 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice – działki nr 1685/2 i 1685/3 znajdują się w terenach oznaczonych w planie symbolem: RP – tereny intensywnej produkcji rolnej i urządzeń rolnictwa.

Umowa użyczenia zostanie zawarta na okres 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej Klubu Jazdy Konnej „Pod Żubrem”; Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Niepołomicach  i Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „ Dziecięce Marzenia” z siedzibą w Niepołomicach.

Pomieszczenia stołówki o łącznej pow. 82,3 m² zlokalizowane w budynku Szkoły Podstawowej w Niepołomicach przy ul. Szkolnej 3, usytuowanej na dz. nr 2335/3 o pow. 1,0087 ha dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00012847/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice  zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII/502/05  Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12.04.2005 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice – działka nr 2335/3 znajduje się w terenach UPI – tereny usług publicznych o znaczeniu gminnym i ponadlokalnym.

Umowa użyczenia zostanie zawarta na okres 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia Rodziny Błogosławionego Adolfa Kolpinga z siedzibą w Niepołomicach.

Nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach przy ul. Partyzantów składającą się z  działek ewidencyjnych nr 3135/2 o pow. 0,0072 ha (klasa gruntu: Bi) i dz. nr 3135/10 o pow. 0,3188 ha zabudowanych  dwoma budynkami  użytkowymi oznaczonymi numerem porządkowym 15a,  dla których urządzona jest księga wieczysta KR2I/00026239/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice  zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII/502/05  Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12.04.2005 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice – działki nr 3135/2 i 3135/10 znajdują  się w terenach oznaczonych w planie symbolem UPI – tereny usług publicznych o znaczeniu gminnym i ponadlokalnym.

Umowa użyczenia zostanie zawarta na okres 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej Koła Przyjaciół Harcerstwa Stowarzyszenie Byłych Instruktorów, Wychowanków i Sympatyków Szczepu „Puszcza”.

Nieruchomość gruntową położoną w Woli Batorskiej składająca się z działki ewidencyjnej nr 2147/80 o pow. 19,5704 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00026934/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań oraz wyłączona jest z ustaleń miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Niepołomice.

Umowa użyczenia zostanie zawarta na okres 3 lat z przeznaczeniem na uprawy rolne.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie  można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 2 te. (12) 250 94 07.Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 oraz na  stronie internetowej www.niepolomice.eu  na okres 21 dni tj. od dnia 27 listopada 2017 r. do 18 grudnia 2017 r.