Niepołomice, dnia 06.09.2019 r.

RGN.6840.1.6.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
ogłasza
wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu (zewnętrzna powierzchnia komina budynku)

Niniejszym wykazem objęto:

Zewnętrzną powierzchnię komina budynku Szkoły Podstawowej w Zabierzowie Bocheńskim, posadowionym na nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 903 o powierzchni 0,0900 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00012889/7 prowadzona przez Sąd Rejonowym w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach, z przeznaczeniem wyłącznie dla celów technicznych związanych z świadczeniem usług dostępu do Internetu.
Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
Cena najmu wynosi – 2.200,00 zł netto + należny podatek VAT w stosunku rocznym.
Wysokość czynszu będzie waloryzowana jeden raz w roku na podstawie dodatniego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.
Czynsz płatny będzie rocznie z dołu do 30 listopada każdego roku kalendarzowego.
Nieruchomość zostanie wynajęta w drodze bezprzetargowej.

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5 oraz na stronie internetowej www.niepolomice.eu w terminie od 6 do 27 września 2019 r.